10 maja- DZIEŃ PRACOWNIKA KOMUNALNEGO

Gospodarka komunalna to istotna dziedzina gospodarki narodowej, której celem jest zaspokajanie bieżących
i nieprzerwanych potrzeb mieszkańców gmin. Tylko w zakresie dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami oraz rekultywacji w 2020 r. zatrudnionych było w sektorze publicznym prawie  150 tys. osób. Lista zawodów
i czynności, które możemy zaliczyć do gospodarki komunalnej jest długa. Należą do niej między innymi utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków i instalacji, cmentarnictwo, utrzymanie czystości i porządku na jezdniach
i chodnikach miejskich, gospodarka odpadami, prowadzenie akcji zimowej na drogach i chodnikach miejskich czy gospodarowanie terenami zielonymi.

Ogromna rzesza ludzi pracuje w gospodarce komunalnej, zapewniając mieszkańcom miast, usługi najczęściej niewidoczne – dostarczając wodę, odprowadzając ścieki, odbierając odpady. Najwyżej oceniamy usługi tego typu, gdy ich nie widać, tylko są.

ZZOK w Bełżycach życzy wszystkim koleżankom i kolegom satysfakcji z wykonywanej pracy oraz poczucia bycia pozytywnie postrzeganym przez odbiorców usług. Pragniemy w tym miejscu podziękować ludziom w kombinezonach, zapewniających nam, mieszkańcom komfortowe
i higieniczne warunki życia w mieście, ludziom, którzy wykonują prace nie zawsze doceniane, często uważane za brudne, ale bezwzględnie konieczne i kluczowe dla bezpiecznego funkcjonowania naszych miejscowości i miast.