Informacje o raporcie

Niniejsza analiza dotyczy odpadów pochodzących z gospodarstw indywidualnych z gmin wchodzących w skład związku PROEKOB. Analiza ilustruje zebrane relacje ilości odpadów (z godpodarstw indywidualnych) zebranych selektywnie i zmieszanych. Analiza wskazuje na coraz większy udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości odpadów zbieranych przez ZZOK.